ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

  1. Εισαγωγή

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση leoniathessaloniki.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο “ΛΕΩΝΙΑ” που λειτουργεί πρότυπες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση των χρηστών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή σχέσης εργασίας, έργου ή οποιουδήποτε είδους σύμπραξης με την Λεώνια.

H Λεώνια δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν ή να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο.

  1. Ιδιωτικότητα χρηστών

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Λεώνια διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Λεώνια, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η Λεώνια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Η Ιστοσελίδα, καθώς και τα συνεργαζόμενα καταστήματα, χρησιμοποιούν επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία, οι τύποι και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies μας.

  1. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα

Προϋπόθεση για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα των χρηστών και των εγγεγραμμένων πελατών της Ιστοσελίδας καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών της Λεώνια, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Λεώνια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Λεώνια μέσω της Ιστοσελίδας της ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δεν πρέπει να είναι ελλιπή, ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
  • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η διάθεση των οποίων απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.
  • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών απορρήτων, τεχνογνωσίας, δικαιώματος στην προσωπικότητα.
  • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, timebombs ή cancelbots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε συσκευές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Λεώνια εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
  • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Λεώνια και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Λεώνια δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Λεώνια. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος, συσκευής ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει, επιβραδύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

Επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της Λεώνια και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Λεώνια.

Η Λεώνια διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την κρίση της Λεώνια, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Η Λεώνια μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς την Λεώνια, τους εκπροσώπους της, το προσωπικό ή τους συνεργάτες της, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιον πελάτη, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Λεώνια.

  1. Λειτουργία Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τις υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν ανά κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Λεώνια δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών, καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες, στη λειτουργία των οποίων δεν έχει ανάμιξη.

  1. Λοιπές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Λεώνια. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Λεώνια, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι πελάτες συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Λεώνια, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού πελάτη, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή να παρέχετε σε εμάς οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα. Η Λεώνια δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Λεώνια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): infothes@leonia.gr.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Λεώνια και των χρηστών, επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.