Πολιτική Απορρήτου των Πρότυπων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο “ΛΕΩΝΙΑ”
Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021

 1. Εισαγωγή – Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η  “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες ή ΔΠΧ») μέσω των χρηστών που πλοηγούνται στην ιστοσελίδα της, αλλά και γενικότερα μέσω επαφής ή συναλλαγής της “ΛΕΩΝΙΑ” με οποιοδήποτε Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων του Υποκειμένου αυτού και να συμμορφώνεται η “ΛΕΩΝΙΑ” με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών των Πρότυπων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο  “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, για τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η “ΛΕΩΝΙΑ” για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται. Αφορά κάθε πράξη ή αλληλουχία πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η πολιτική απορρήτου αφορά μεταξύ άλλων την χρήση και λειτουργία των Ιστοσελίδων που διαχειρίζεται η “ΛΕΩΝΙΑ”, δηλαδή την ιστοσελίδα με όνομα δικτύου https://www.leoniathessaloniki.gr (εφεξής καλούμενη ως «Ιστοσελίδα») και συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2016 (καλούμενο και “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (ενδεικτικά Ν. 4624/2019) και την κοινοτική νομοθεσία.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου δυνάμει της οποίας η “ΛΕΩΝΙΑ” δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών/μελών του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία διαχειρίζεται η “ΛΕΩΝΙΑ” μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από την “ΛΕΩΝΙΑ” διαμέσου της ανωτέρω Ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά εν γένει την πολιτική προστασίας των ΔΠΧ που περιέρχονται σε γνώση της “ΛΕΩΝΙΑ” με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις εκφάνσεις συναλλαγής με τους εκάστοτε Χρήστες/Πελάτες, είτε πραγματοποιείται μέσω των ανωτέρω Δικτυακών Τόπων, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης και γενικά με οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας και συναλλαγής με τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ιστοσελίδα “https://www.leoniathessaloniki.gr” δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και σε άτομα που στερούνται ικανότητας προς δικαιοπραξία. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την ανωτέρω Ιστοσελίδα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τη νομοθεσία χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Ιστοσελίδα, διαμέσου των ανωτέρω αναφερόμενων συνδέσεων, μπορεί να ανακατευθύνει τους Χρήστες/Πελάτες σε ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων, ήτοι σε ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για θέματα υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων όπως: εφημερεύοντα νοσοκομεία Αττικής, εφημερεύοντα φαρμακεία Αττικής, επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών με ασθενοφόρο, επιχειρήσεις πώλησης ιατρικών και παραφαρμακευτικών ειδών κ.λπ., καθώς και σε ιστοσελίδες υπηρεσιών που σχετίζονται με φορείς πιστοποίησης και βραβεύσεων που έχει λάβει η “ΛΕΩΝΙΑ”.

Επιπλέον, στον Δικτυακό Τόπο της “ΛΕΩΝΙΑ” δύνανται να υπάρχουν σύνδεσμοι και αντίστοιχα κομβία που ανακατευθύνουν τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, twitter κ.λ.π. και ειδικότερα στις ιστοσελίδες προφίλ που τυχόν έχει δημιουργήσει η “ΛΕΩΝΙΑ” στα αντίστοιχα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και συνδεθεί εκεί, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Τούτο σημαίνει ότι η “ΛΕΩΝΙΑ” δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και, για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Επιπλέον η “ΛΕΩΝΙΑ” δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω συνδέσμων/υπερσυνδέσμων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Η “ΛΕΩΝΙΑ” δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η “ΛΕΩΝΙΑ” διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η “ΛΕΩΝΙΑ” δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των συνδέσμων/υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν ή τις αναρτήσεις και διαφημίσεις που περιέχουν.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει ότι η “ΛΕΩΝΙΑ”:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Μελών και των επισκεπτών
 • Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων
 1. Νομική Βάση Για Την Επεξεργασία ΔΠΧ

H “ΛΕΩΝΙΑ” αποτελεί μια εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα στον χώρο της παροχής φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, στους παρέχει μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών όπως:

 • σωστή εξυπηρέτηση, περίθαλψη και εξατομικευμένη φροντίδα
 • νοσηλευτική, ψυχολογική και σωματική υποστήριξη
 • αξιοπρεπή και ποιοτική καθημερινότητα
 • ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής
 • δυνατότητα κοινωνικοποίησης μέσα στην μονάδα και αντιμετώπιση του αισθήματος της μοναξιάς
 • βασική ιατρική παρακολούθηση

Λειτουργώντας σε ένα ζεστό, φιλόξενο και οικογενειακό περιβάλλον, η “ΛΕΩΝΙΑ” ιδιαίτερη έμφαση στην ατομικότητα, ασφάλεια, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια των ενοίκων, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέσω:

 • Υπηρεσιών υγείας & ευεξίας
 • Ψυχαγωγικών προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικών & πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
 • Βελτίωσης της διατροφής τους και εν γένει των διατροφικών τους συνηθειών
 • Άσκησης σε τακτικό επίπεδο, ανάλογα τις δυνατότητες του κάθε ατόμου
 • Κοινωνικές δραστηριότητες οικοδόμησης σχέσεων και συμμετοχής τους ενεργά μέσα στη μονάδα.

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η “ΛΕΩΝΙΑ” δύναται :

 • Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ή παραϊατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρόνιων βλαβών κ.λπ.) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
 • Να μεσολαβεί μεταξύ δικτύων μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών, για την εξυπηρέτηση είτε ατομικών είτε ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων του κλάδου υγείας, και να συμβάλλει στη δημιουργία αυτών,
 • Να διατηρεί και να εξοπλίζει κατάλληλα κινητές μονάδες για την παροχή επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και ασθενοφόρα εφόσον εκ του νόμου επιτρέπεται,
 • Να προμηθεύεται πάσης φύσεως ιατρικό εξοπλισμό και διαγνωστικό υλικό,
 • Να παρέχει υπηρεσίες τουρισμού υγείας,
 • Να οργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτικών σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ή αντιπροσωπευτικών ομάδων, καθώς και των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, σε θέματα που αφορούν την φροντίδα των ηλικιωμένων, διάφορες παθήσεις κ.λπ.
 • Να συμμετέχει και να αναλαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και να προάγει τη διεπιστημονικη συνεργασία με σκοπό τη συνεχή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας,
 • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις, επιστημονικά Ινστιτούτα, ομοειδείς εταιρείες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση ή συμφωνία,
 • Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών,
 • Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (time sharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα κ.λπ κινητά και λοιπά μέσα.
 • Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με όμοιο σκοπό και να συνάπτει συνεταιρισμούς,
 • Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Έχοντας μέριμνα για την προβολή και την προώθηση των ανωτέρω σκοπών και των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για αυτές, δημιούργησε την ανωτέρω Ιστοσελίδα, μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες της “ΛΕΩΝΙΑ”

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με την “ΛΕΩΝΙΑ”. Ειδικότερα, οι πληροφορίες του της Ιστοσελίδας παρέχονται για μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση.

Κατά την επίσκεψη και περιήγηση των χρηστών στην Ιστοσελίδα της “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την ίδια πολιτική εφαρμόζει η “ΛΕΩΝΙΑ” σε όλες τις εκφάνσεις επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό ως Υποκείμενο των δεδομένων. Συνεπώς, η “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για την εκπλήρωση των σκοπών επικοινωνίας και συναλλαγής με το καταναλωτικό κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

Επιπλέον η “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Μελών εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την ΛΕΩΝΙΑ” μέσω σχετικής φόρμας e-mail που διατηρεί στην Ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες από την “ΛΕΩΝΙΑ” υπηρεσίες (φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, έκτακτα περιστατικά κ.λπ).

Ως εκ τούτου η ¨ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

– Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail, το οποίο είτε μας αποστέλλετε δια του προγράμματος αποστολής e-mail που χρησιμοποιείτε, είτε δια της οικείας φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στην Ιστοσελίδα ή διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας στις τηλεφωνικές γραμμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

– Για την επικοινωνία σας με την “ΛΕΩΝΙΑ” αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) ή αποστολή μηνυμάτων SMS αλλά και εν γένει με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην Ιστοσελίδα ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις τηλεφωνικές γραμμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.

– Για την ενημέρωση και παραγγελία ειδικότερων υπηρεσιών (όπως η μεταφορά σε Νοσοκομειακή μονάδα) που παρέχει η “ΛΕΩΝΙΑ”, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης μέσω των Μονάδων, καθώς και για τη σύναψη και εκτέλεση των κάθε μορφής συμβάσεων με την “ΛΕΩΝΙΑ”. Σε αυτές τις περιπτώσεις μας παρέχετε τα ΔΠΧ σας οικειοθελώς και με τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας και η σύναψη της σύμβασης.

– Για την αποστολή προωθητικών ενεργειών και εν γένει προσφορών για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από την “ΛΕΩΝΙΑ” Υπηρεσίες και γενικά για σκοπούς marketing αναφορικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της “ΛΕΩΝΙΑ”. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η “ΛΕΩΝΙΑ” έχει ρητώς ενημερώσει τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη για αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του και έχει φροντίσει να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεση του. Ωστόσο, ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για παράδειγμα αναφορικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή με υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας, σχετικά με τη σύμβαση, την επεξεργασία των πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς

– Για την επικοινωνία με την “ΛΕΩΝΙΑ” προς αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να μας αποστείλετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας. Τα εν λόγω δεδομένα τα αποστέλλετε με ελεύθερη βούληση και ρητή συγκατάθεση σας.

– Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών γενικώς, αλλά ειδικότερα μέσω της Ιστοσελίδας που λειτουργεί και διατηρεί η “ΛΕΩΝΙΑ” και ειδικότερα:

 1. τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την είσοδο, περιήγηση και χρήση των Υπηρεσιών,
 2. στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα,

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies, για την χρήση των οποίων μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο “Πολιτική Cookies”.

– Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως βάση της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των ΔΠΧ να αποτελεί η υποχρέωση να τηρήσουμε εκ του νόμου απορρέουσα υποχρέωση μας όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση σε απόφαση φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών.

– Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της “ΛΕΩΝΙΑ”, καθώς και για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της και εν γένει προς εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της.

Κατά συνέπεια, με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα της “ΛΕΩΝΙΑ” και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να ζητήσετε κάποια υπηρεσία θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ, είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας “https://www.leoniathessaloniki.gr” συναινώντας:

 • στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε,
 • στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας,
 • στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται στον οικείο χώρο “Πολιτική Cookies”) και
 • στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά θα περιγραφεί κατωτέρω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η “ΛΕΩΝΙΑ” λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της “ΛΕΩΝΙΑ” ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η “ΛΕΩΝΙΑ” ζητεί και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

 1. Ασφάλεια ΔΠΧ

Η “ΛΕΩΝΙΑ” εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα  φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Περαιτέρω η “ΛΕΩΝΙΑ” λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

 1. Κατηγορίες ΔΠΧ που συλλέγονται από την “ΛΕΩΝΙΑ”

Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies.

 Για την παροχή των προβλεπόμενων και ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών, η “ΛΕΩΝΙΑ” ζητά τα εξής Δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • κινητό τηλέφωνο
 • Τηλέφωνο κατοικίας
 • E-mail

Αντίστοιχες πληροφορίες διαβιβάζονται στην “ΛΕΩΝΙΑ” στην περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών από Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κλινικές.

Επιπλέον η “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες όταν η Επικοινωνία γίνεται διαμέσου e- mail, είτε απευθείας από τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου της χρήσης του προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο ίδιος, είτε δια μέσου της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει και στην Ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η “ΛΕΩΝΙΑ”. Τέλος αντίστοιχες Πληροφορίες και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει η “ΛΕΩΝΙΑ” όταν γίνεται επικοινωνία του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου των τηλεφωνικών γραμμών που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.

– Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η “ΛΕΩΝΙΑ” γίνεται αποδέκτης και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα δεδομένων υγείας του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη, καθώς λόγω της φύσης των παρεχόμενων από την “ΛΕΩΝΙΑ” υπηρεσιών στον χώρο της Υγείας, ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης δύναται να γνωστοποιήσει ιατρικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την πάθηση του, τα συμπτώματα της πάθησης, του το ιατρικό του ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και εν γένει ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με την υγεία του.

– Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών και προκειμένου να εκτελέσει τις αντίστοιχες συμβάσεις η “ΛΕΩΝΙΑ” συλλέγει πληροφορίες και Δεδομένα Φυσικών ή Νομικών Προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως Προμηθευτών της “ΛΕΩΝΙΑ” αποκλειστικά προς τον σκοπό της εκτέλεσης των μεταξύ τους συμβάσεων και των μεταξύ τους συναλλαγών.

– Η “ΛΕΩΝΙΑ” επιπλέον δηλώνει ότι προβαίνει σε Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υποψήφιων Εργαζομένων που αποφασίζουν να αποστείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, λοιπά στοιχεία, όπως προϋπηρεσία, δεξιότητες, συστατικές επιστολές κατά περίπτωση, άδεια, οδήγησης, κατάσταση υγείας. Τυχόν άλλα πεδία είναι προαιρετικά.

Για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με την “ΛΕΩΝΙΑ” και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, επαγγελματική ειδικότητα), ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την “ΛΕΩΝΙΑ”:

 • Μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα,
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: “https://www.leoniathessaloniki.gr” , ή απευθείας στο e-mail “infothes@leonia.gr”
 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της οικείας Μονάδας, όπως αναγράφεται στην Ιστοσελίδα.

Βάσει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

– το όνομα, τη διεύθυνση και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), δικά σας ή συγγενών σας,

– δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από την “ΛΕΩΝΙΑ” ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από εμάς αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους,

– πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή της “ΛΕΩΝΙΑ”, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών,

 • άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει η “ΛΕΩΝΙΑ” μέσω των ιστοσελίδων της ή/ και την εγγραφή σας σε μία ή περισσότερες από αυτές:
 • Λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση.
 • Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων.
 • Λήψη περιοδικών προσκλήσεων σε εταιρικές εκδηλώσεις και συνέδρια, σε ηλεκτρονική μορφή σε τακτική βάση
 • Διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας, εφόσον έχετε λάβει υπηρεσίες από την “ΛΕΩΝΙΑ”.
 • Καταχώρηση δεδομένων υγείας και λήψη πληροφόρησης.
 • Υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιατρικό τουρισμό.
 1. Πηγές Συλλογής ΔΠΧ

Η συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται:

 • Απευθείας από τους χρήστες και επισκέπτες των Δικτυακών Τόπων και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών
 • Απευθείας από τους χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών μας
 • Από ενδιαφερόμενους χρήστες/πελάτες που έχουν εκφράσει επιθυμία χρήσης των υπηρεσιών μας
 • Από συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες (όπως π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, κλινικές και Νοσοκομεία κ.λπ.)
 1. Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ από την  ΛΕΩΝΙΑ (ως υπεύθυνη και εκτελούσα την επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Α. Γιατί θα υποστούν επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η “ΛΕΩΝΙΑ” παρέχει υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης και εν γένει ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την Ιστοσελίδα, μέσω e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της “ΛΕΩΝΙΑ”.

Ειδικότερα η “ΛΕΩΝΙΑ” επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών που παρέχει η “ΛΕΩΝΙΑ” μέσω της Ιστοσελίδας, e-mail, τηλεφώνου αλλά και δια ζώσης, στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντός της.
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ίδια (“ΛΕΩΝΙΑ”) αναφορικά με τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
 • Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών της “ΛΕΩΝΙΑ” καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.
 • Για την καταγραφή των προτιμήσεων και παραγγελιών σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ και εν γένει της καταναλωτικής συμπεριφοράς σας,

Για την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, και εν γένει παροχή μηνυμάτων προωθητικών μηνυμάτων για σκοπούς marketing, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και αποστολή ειδικών προσφορών αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την διαβίβαση πληροφοριών του φάσματος προϊόντων μας, αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων από την “ΛΕΩΝΙΑ” Υπηρεσιών

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα “https://www.leoniathessaloniki.gr/” είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της “ΛΕΩΝΙΑ”.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός της Ιστοσελίδας
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η “ΛΕΩΝΙΑ” διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού  (GPS). Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios – Apple Inc, ή λειτουργικού android – Google Inc). Η “ΛΕΩΝΙΑ” διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της. Πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε στην Πολιτική Cookies.

Η “ΛΕΩΝΙΑ” θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την “ΛΕΩΝΙΑ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας “infothes@leonia.gr” ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της “ΛΕΩΝΙΑ”, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η “ΛΕΩΝΙΑ” δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως η καταμέτρηση των e-mails που ανοίγει ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης στο πλαίσιο αποστολής προωθητικών και διαφημιστικών ενημερωτικών φυλλαδίων, το είδος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί κλπ.

Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρηθούν τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της “ΛΕΩΝΙΑ”, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

– Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της “ΛΕΩΝΙΑ”, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου εκτίθενται κατωτέρω. Εάν όμως τα δικαιώματα αυτά επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

– Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

– Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 1. Πού θα διαβιβασθούν τα δεδομένα μου;

-Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της “ΛΕΩΝΙΑ”, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτής.

-Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της “ΛΕΩΝΙΑ”, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/ επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (λ.χ. Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc.).

– Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών της Ιστοσελίδας μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή), όπως αναφέρεται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

– Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp, Yuboto, Microsoft (Outlook).

– Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp και Yuboto.

– Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ ή αλλού και αποθηκεύονται εκεί.

– Σε κάθε διαβίβαση, η “ΛΕΩΝΙΑ” λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, και ειδικότερα:

 • Η “ΛΕΩΝΙΑ” δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η “ΛΕΩΝΙΑ” καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.
 • Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.
 • Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας Ενδέχεται τα Δεδομένα προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από την “ΛΕΩΝΙΑ” να μεταβιβαστούν και σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. όταν για παράδειγμα γίνεται διακομιδή ηλικιωμένου στο εξωτερικό για νοσηλεία.
 • Στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με ασφάλεια και στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου.
 • Η “ΛΕΩΝΙΑ” διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, η “ΛΕΩΝΙΑ” ενδεχόμενα διαβιβάζει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση η “ΛΕΩΝΙΑ” καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της “ΛΕΩΝΙΑ” για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την “ΛΕΩΝΙΑ” ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

 1. Γνωστοποίηση στοιχείων Υπευθύνου προστασίας ΔΠΧ και δικαίωμα καταγγελίας-διαμαρτυρίας

– Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα κάτωθι γραφεία Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • ΛΕΩΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Φωτεινή Τριανταφύλλου (τηλ: 2108040443, email: melissia@leonia.gr)
 • ΛΕΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Παναγιώτης Φρεντζάς (τηλ: 2105770500, email: info@leonia.gr)
 • ΛΕΩΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Έφη Κωστοπούλου (τηλ: 2109404594, email: kallithea@leonia.gr)
 • ΛΕΩΝΙΑ ΙΛΙΟΝ: Παναγιώτης Φρέτζος (τηλ: 2102610130, email:ilion@leonia.gr)

– Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα “http://www.dpa.gr/”, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

 1. Χρήση τεχνολογικών λειτουργιών

Αρχεία καταγραφής (log files)

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα leonia.gr, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία μεταφερθήκατε στην Ιστοσελίδα leonia.gr, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

 1. Νομοθετικές και εταιρικές μεταβολές – Δυνατότητα Τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί, λόγω μεταβολής της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της “ΛΕΩΝΙΑ”. Συνεπώς, συμβουλεύουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν συχνά την Ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τα ισχύοντα σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στην Ιστοσελίδα για τις αλλαγές στην εν λόγω Πολιτική.